دوستان ما

دوستان ما

بالن آرزوها

خوشحال خواهیم بود اگر پروژه کارشناسی خود را به میدهید، یک بالن ارزوها هم از ما هدیه بگیرید. شرکت موج به عنوان اسپانسر موسسه یاد این بالن را به شما عزیزان اهدا خواهد نمود. هر چند بیشتر پروژه کارشناسی ها به صورت انلاین به مشتری تحویل میشود، ولی شما می توانید هر وقت از انقلاب رد شدید، به ما هم سری بزنید و این هدیه خود را از ما دریافت کنید

تندخوانی

کلاسهای تندخوانی نصرت برای شما دوست گرامی که یک پروژه کارشناسی سفارش داده اید، با تخفیف 50درصد قابل استفاده می باشد. در صورتی که مشتری یکی از خدمات مربوط به پروژه کارشناسی بوده اید، می توانید در یکی از کلاسهای تندخوانی نصرت با تخفیف 50 درصد شرکت کنید. در حال حاضر سال 96 این تخفیف برای کلاسهای 4+1 تندخوانی و تقویت حافظه آ2+ در نظر گرفته شده است

بالن آرزوها

خوشحال خواهیم بود اگر پایان نامه کارشناسی خود را به میدهید، یک بالن ارزوها هم از ما هدیه بگیرید. شرکت موج به عنوان اسپانسر موسسه یاد این بالن را به شما عزیزان اهدا خواهد نمود. هر چند بیشتر پایان نامه کارشناسی ها به صورت انلاین به مشتری تحویل میشود، ولی شما می توانید هر وقت از انقلاب رد شدید، به ما هم سری بزنید و این هدیه خود را از ما دریافت کنید

تندخوانی

کلاسهای تندخوانی نصرت برای شما دوست گرامی که یک پایان نامه کارشناسی سفارش داده اید، با تخفیف 50درصد قابل استفاده می باشد. در صورتی که مشتری یکی از خدمات مربوط به پایان نامه کارشناسی بوده اید، می توانید در یکی از کلاسهای تندخوانی نصرت با تخفیف 50 درصد شرکت کنید. در حال حاضر سال 96 این تخفیف برای کلاسهای 4+1 تندخوانی و تقویت حافظه آ2+ در نظر گرفته شده است


اهدای بالن آرزوها به کسانی که پروژه کارشناسی سفارش دهند

خوشحال خواهیم بود اگر پروژه کارشناسی خود را به میدهید، یک بالن ارزوها هم از ما هدیه بگیرید. شرکت موج به عنوان اسپانسر موسسه یاد این بالن را به شما عزیزان اهدا خواهد نمود. هر چند بیشتر پروژه کارشناسی ها به صورت انلاین به مشتری تحویل میشود، ولی شما می توانید هر وقت از انقلاب رد شدید، به ما هم سری بزنید و این هدیه خود را از ما دریافت کنید

استفاده از تخفیف ویژه کلاسهای تندخوانی نصرت برای مشتریان پروژه کارشناسی از موسسه یاد

کلاسهای تندخوانی نصرت برای شما دوست گرامی که یک پروژه کارشناسی سفارش داده اید، با تخفیف 50درصد قابل استفاده می باشد. در صورتی که مشتری یکی از خدمات مربوط به پروژه کارشناسی بوده اید، می توانید در یکی از کلاسهای تندخوانی نصرت با تخفیف 50 درصد شرکت کنید. در حال حاضر سال 96 این تخفیف برای کلاسهای 4+1 تندخوانی و تقویت حافظه آ2+ در نظر گرفته شده است

اهدای بالن آرزوها به کسانی که پایان نامه کارشناسی سفارش دهند

خوشحال خواهیم بود اگر پایان نامه کارشناسی خود را به میدهید، یک بالن ارزوها هم از ما هدیه بگیرید. شرکت موج به عنوان اسپانسر موسسه یاد این بالن را به شما عزیزان اهدا خواهد نمود. هر چند بیشتر پایان نامه کارشناسی ها به صورت انلاین به مشتری تحویل میشود، ولی شما می توانید هر وقت از انقلاب رد شدید، به ما هم سری بزنید و این هدیه خود را از ما دریافت کنید

استفاده از تخفیف ویژه کلاسهای تندخوانی نصرت برای مشتریان پایان نامه کارشناسی از موسسه یاد

کلاسهای تندخوانی نصرت برای شما دوست گرامی که یک پایان نامه کارشناسی سفارش داده اید، با تخفیف 50درصد قابل استفاده می باشد. در صورتی که مشتری یکی از خدمات مربوط به پایان نامه کارشناسی بوده اید، می توانید در یکی از کلاسهای تندخوانی نصرت با تخفیف 50 درصد شرکت کنید. در حال حاضر سال 96 این تخفیف برای کلاسهای 4+1 تندخوانی و تقویت حافظه آ2+ در نظر گرفته شده است

khat khat